Đội ngũ lãnh đạo

Ông Phạm Hùng Việt

Sáng lập viên và Phó chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Công Minh, CFA

TV HĐQT và Giám đốc tài chính