Kỹ thuật mới hỗ trợ hiệu quả của liệu pháp tế bào gốc để điều trị bệnh Parkinson

Theo Marisa Wexler, ngày 18/12/2023

Các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp sử dụng hiệu quả tế bào gốc để điều trị bệnh Parkinson.

Các nhà khoa  học đã sử dụng kỹ thuật Knockout (KO) trên tế bào gốc đa năng của người để tạo các dòng tế bào gốc có khả năng biệt hóa giới hạn (restricted undifferentiated stem cells LR-USCs).

Thí nghiệm trên mô hình chuột bị gây tổn thương chức năng (dopamine 6-hydroxydopamine-lesioned rats) cho thấy sự phục hồi các chức năng sau khi cấy ghép các tế bào này vào  vùng  sau não ( hidbrain) và trung não (midbrain),  69 % các tế bào phát triển theo hướng tạo các tế bào thần kinh trung mô dopaminergic (mesDA) có chức năng sản xuất Dopamine- chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến việc kiểm soát các chức năng cảm xúc, tư duy và chuyển động của cơ thể  và các triệu chứng Parkinson.
 Nature Communications 
Kết quả nghiên cứu được trình bày chi tiết trong công trình “Enhanced production of mesencephalic dopaminergic neurons from lineage-restricted human undifferentiated stem cells” (Nature Communications volume 14, Article number: 7871 (2023).

Dopamine is a chemical messenger that certain nerve cells use to communicate with each other. In Parkinson’s disease, the neurons in the brain that normally make dopamine sicken and die and the reduction that results in dopamine signaling gives rise to disease symptoms.

Cell therapies to replace the lost dopaminergic neurons with new, healthy cells may be a viable strategy for treating Parkinson’s. To get dopaminergic neurons, scientists typically rely on stem cells, which can grow into many different cell types, including neurons.

It’s not easy to get stem cells to only grow into one type of cell, however. As a result, with standard methods, only a fraction of the cells generated from stem cells will actually be usable dopaminergic neurons. The rest will be other cell types that aren’t suited for Parkinson’s therapy.

Nguồn: https://parkinsonsnewstoday.com/news/improving-efficiency-parkinsons-cell-therapies-aim-new-technique/?utm_source=PAR&utm_campaign=7087854351-PAR_ENL_3.0_NON-US&utm_medium=email&utm_term=0_62dd4fb5e3-7087854351-74498210